Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • W maju 2018 roku wprowadzenie Regulacji Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zainicjowało przełomowy moment dla ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. RODO nie tylko zrewolucjonizowało sposób, w jaki dane osobowe są chronione na terenie UE, ale także wywarło znaczący wpływ na firmy na całym świecie, promując jednolity standard ochrony danych wśród wszystkich państw członkowskich.

  Od rozdrobnienia do spójności

  Przed RODO, różnorodność przepisów o ochronie danych między krajami UE stanowiła wyzwanie dla przedsiębiorstw międzynarodowych, generując niepewność prawną i stawiając bariery dla działalności transgranicznej. RODO wprowadziło jednolite zasady, umożliwiając firmom łatwiejsze zarządzanie danymi osobowymi i zapewniając obywatelom UE wyższy poziom ochrony prywatności.

  Wzmocnienie praw obywateli i transparentność działania

  RODO wzmocniło prawa osób, których dane dotyczą, wprowadzając takie mechanizmy jak prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu do danych, czy prawo do sprostowania. Te inicjatywy zwiększyły kontrolę jednostek nad ich danymi osobowymi, promując większą transparentność w działaniach organizacji.

  Wpływ globalny RODO

  RODO wpłynęło znacząco nie tylko na przedsiębiorstwa działające wewnątrz Unii Europejskiej, ale także na te poza jej granicami. Firmy spoza UE, przetwarzające dane obywateli UE w celach oferowania towarów lub usług, czy monitorowania ich zachowań, również muszą przestrzegać RODO. To globalne zasięganie sprawia, że RODO staje się de facto międzynarodowym standardem ochrony danych.

  Wprowadzenie RODO zainspirowało wiele krajów do przeglądu i ulepszenia własnych przepisów dotyczących ochrony danych. Na przykład, ustawa o prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA) oraz ogólna ustawa o ochronie danych w Brazylii (LGPD) czerpią z doświadczeń RODO, dążąc do podniesienia standardów ochrony danych na własnym terytorium. RODO stało się globalnym punktem odniesienia dla regulacji ochrony danych, promując wysokie standardy ochrony danych osobowych na całym świecie.

  Przedsiębiorstwa w obliczu nowych wyzwań

  Implementacja RODO wymagała od przedsiębiorstw międzynarodowych dostosowania polityk i procedur ochrony danych, co dla wielu z nich było wyzwaniem. Jednakże, te początkowe inwestycje w zgodność z RODO przyniosą długoterminowe korzyści, zwiększając zaufanie konsumentów i promując bezpieczniejsze środowisko cyfrowe.

  Przyszłość RODO

  RODO nie tylko zjednoczyło rynek cyfrowy w UE, ale również podniosło poprzeczkę dla ochrony danych osobowych na świecie. Jako żywy dokument, RODO prawdopodobnie będzie ewoluować, aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym i społecznym, nadal inspirując globalne podejście do prywatności i ochrony danych.

  Przyszłość RODO

  Inspirujący globalne standardy

  Zapoczątkowanie przez RODO globalnej dyskusji na temat ochrony danych osobowych ujawniło potrzebę międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Wymiana najlepszych praktyk i współpraca regulacyjna między krajami i regionami staje się coraz ważniejsza w miarę, jak cyfrowa gospodarka przekracza granice. RODO, jako model do naśladowania, pokazuje, że wysoki poziom ochrony danych osobowych i praw jednostki może iść w parze z innowacjami i rozwojem gospodarczym.

  Dalsze wyzwania i możliwości

  Mimo mocnych fundamentów RODO, przed nami wiele wyzwań. Technologie takie jak AI, uczenie maszynowe, i IoT stawiają nowe pytania. Chodzi o prywatność i ochronę danych. W odpowiedzi, instytucje UE i organy nadzorcze muszą dostosowywać interpretacje. Także wytyczne muszą być aktualizowane. To wszystko, aby RODO spełniało cele w zmieniającym się świecie technologii.

  Edukacja i świadomość

  Kluczem do długoterminowego sukcesu RODO jest edukacja i podnoszenie świadomości zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i obywateli. Rozumienie praw i obowiązków jest niezbędne do budowania kultury ochrony danych, w której prywatność jest traktowana jako podstawowe prawo, a nie jako opcja. Organizacje, które traktują ochronę danych jako integralną część swojej strategii biznesowej, zyskują konkurencyjną przewagę, budując zaufanie i lojalność klientów.

  Podsumowanie

  RODO stało się kamieniem milowym w ochronie danych osobowych. Ustanowiło silne, jednolite ramy dla Europy. Inspiruje zmiany na całym świecie. Jego wpływ na globalne przedsiębiorstwa jest znaczący. Dotyczy także regulacji w innych krajach i rozwoju technologicznego. Podkreśla to znaczenie adaptacyjnej postawy wobec ochrony danych. Proaktywna postawa jest również kluczowa. Wchodzimy teraz w nową erę cyfrową. Przyszłość RODO nadal odgrywa kluczową rolę. Kształtuje przyszłość ochrony prywatności i danych osobowych. Ale działa na poziomie globalnym. Wyznacza standardy dla innych krajów i regionów. Te kraje i regiony będą dążyć do spełnienia tych standardów.

  W erze cyfrowej, e-handel stał się podstawowym sposobem prowadzenia interesów na całym świecie. Sklepy internetowe, platformy aukcyjne i cyfrowe marketplace stanowią coraz większy udział w globalnej wymianie handlowej. Wzrost liczby transakcji dokonywanych online niesie ze sobą zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania dla przedsiębiorców, konsumentów i regulatorów. W kontekście międzynarodowym, konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie różnych regulacji dotyczących e-handlu.

  Historia i Wzrost e-handlu

  Początki e-handlu datowane są na lata 90. XX wieku. Od tego czasu, dzięki rozwojowi technologii i globalizacji, handel elektroniczny przeszedł ogromną metamorfozę. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba transakcji dokonywanych przez Internet wzrosła astronomycznie, przynosząc ze sobą nowe możliwości zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców dostrzega korzyści płynące z globalnego zasięgu, który daje e-handel.

  Potrzeba Międzynarodowych Regulacji

  Z uwagi na globalny charakter e-handlu, istnieje pilna potrzeba stworzenia spójnych regulacji na poziomie międzynarodowym. Brak jednolitych przepisów może prowadzić do nieporozumień, nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw konsumenta. Różnice w przepisach dotyczących opodatkowania, ochrony konsumenta czy też praw autorskich mogą stanowić przeszkody w swobodnym handlu.

  Kluczowe Wytyczne i Porozumienia

  Niektóre z ważniejszych międzynarodowych inicjatyw regulacyjnych to:

  Kwestie Prywatności i Bezpieczeństwa

  Jednym z najważniejszych aspektów e-handlu jest ochrona danych osobowych. Międzynarodowe regulacje w tej dziedzinie, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, stanowią klucz do budowania zaufania konsumentów. W erze, gdy naruszenia danych stają się coraz bardziej powszechne, ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały jasno określone zasady dotyczące gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

  regulacje e-handlu

  Wyzwania w zakresie regulacji

  Mimo istniejących regulacji, e-handel nadal stawia przed nami wiele wyzwań. Zmieniający się krajobraz technologiczny wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych realiów. Trudności w egzekwowaniu przepisów na poziomie międzynarodowym wynikają z różnic w systemach prawnych poszczególnych krajów. Ponadto, różnice kulturowe i prawne między państwami mogą wpływać na interpretację i zastosowanie przepisów.

  Przyszłość Międzynarodowych Regulacji e-handlu

  Przy dynamicznym rozwoju technologii i zmieniającym się globalnym rynku, międzynarodowe regulacje e-handlu będą musiały ewoluować. Współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie będzie kluczem do osiągnięcia globalnej spójności i ochrony zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wzrastające znaczenie handlu transgranicznego będzie wymagało jeszcze większej integracji i harmonizacji przepisów.

  Podsumowanie

  E-handel, jako siła napędowa globalnej gospodarki, wymaga jasnych i spójnych regulacji. Współczesne wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy ochrona danych osobowych, wymagają międzynarodowego podejścia. Dzięki globalnej współpracy możemy stworzyć otoczenie sprzyjające innowacjom, jednocześnie chroniąc prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

  W dzisiejszych czasach technologia informacyjna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania sektora finansowego. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA, które ma na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym.

  Dlaczego DORA? Kogo dotyczy rozporządzenie?

  Wprowadzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) jest konieczne, aby sprostać dynamicznie rosnącym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  Sektor finansowy, będący sercem gospodarki każdego kraju, musi być wyjątkowo odporny na ataki i zagrożenia. DORA jest próbą zharmonizowania i zwiększenia standardów bezpieczeństwa ICT w sektorze finansowym Unii Europejskiej.

  Podstawowym celem DORA jest objęcie regulacjami nie tylko bezpośrednich podmiotów finansowych, ale także dostawców kluczowych usług ICT. Współczesne instytucje finansowe polegają na zewnętrznych dostawcach technologii, którzy często mają dostęp do wrażliwych danych i systemów. Z tego powodu jest kluczowe, aby dostawcy ci byli odpowiednio monitorowani i regulowani, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo całego ekosystemu finansowego.

  Główne założenia DORA

  Rozporządzenie koncentruje się na czterech filarach, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności sektora finansowego:

  Rozporządzenie DORA
  Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

  Proces wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT

  DORA daje Europejskim Urzędom Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) uprawnienia do wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT. Ta innowacyjna procedura ma na celu identyfikację tych dostawców, którzy mają największy wpływ na stabilność sektora finansowego.

  Kary i opłaty nadzorcze

  Jak każdy mechanizm regulacyjny, DORA przewiduje system kar dla tych, którzy nie przestrzegają jego postanowień. Kary finansowe są istotnym narzędziem, które zachęca do przestrzegania przepisów i podnosi poziom bezpieczeństwa w sektorze.

  Czy DORA jest odpowiedzią na współczesne wyzwania?

  Chociaż DORA jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kluczem do jego skuteczności będzie jego adaptacyjność. Technologia i zagrożenia cybernetyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie, a regulacje muszą nadążać za tymi zmianami.

  DORA reprezentuje ważne przesunięcie w podejściu do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym w UE. Jednak prawdziwy test dla DORA będzie polegał na jego zdolności do adaptacji i reagowania na nowe wyzwania w środowisku, które jest z natury dynamiczne.

  W świecie cyfryzacji dane osobowe stały się równie cenne co złoto. Firmy każdej wielkości gromadzą informacje na temat swoich klientów, partnerów oraz pracowników, stając przed wyzwaniami związanymi z ich odpowiednim przechowywaniem i zabezpieczaniem. Jak zatem zagwarantować bezpieczeństwo tych wartościowych danych? Sprawdź nasze rekomendacje. Zarządzanie i przechowywanie danych może być proste.

  Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

  Każdego dnia w miejscu pracy, często nie zdając sobie z tego sprawy, przetwarzamy dane osobowe. Przykładem jest wprowadzanie informacji klienta do systemu CRM podczas zawierania umowy czy rejestracji nowego zlecenia. Takie dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Inna codzienna praktyka to udostępnianie danych w e-mailach – kiedy przesyłamy koleżance czy koledze z pracy listę uczestników nadchodzącego szkolenia lub raport zawierający wyniki ankiety wśród klientów, niejako automatycznie dzielimy się danymi osobowymi.

  Procesy takie jak weryfikacja tożsamości są ważne. Chodzi o weryfikację pracownika przy rezerwacji podróży. Aktualizacja danych kontaktowych też jest istotna. Dotyczy to danych w systemie HR. Skanowanie wizytówek jest kolejnym przykładem. Te zdobywane są podczas konferencji. Są przetwarzane do elektronicznej bazy kontaktów. W tych momentach trzeba być ostrożnym. Kluczowe jest rozumienie charakteru danych. Trzeba też zachować standardy ich ochrony.

  Gdzie znajdę dane osobowe?

  Na firmowym laptopie gromadzimy mnóstwo informacji, począwszy od korespondencji e-mailowej, a kończąc na kluczowych dokumentach. Nierzadko, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przechowujemy w nich wrażliwe dane – niech przykładem będzie arkusz kalkulacyjny z kontaktami klientów czy roczne zestawienie wynagrodzeń pracowników.

  Zarządzanie i przechowywanie danych

  Chociaż chmury obliczeniowe, takie jak Dropbox czy Google Drive, upraszczają przechowywanie i udostępnianie plików, niosą ze sobą pewne zagrożenia. Pomimo dostępnych zaawansowanych opcji zabezpieczeń, zdarza się, że użytkownicy nie przywiązują wagi do mocnych haseł do swoich kont. Również smartfony, które stały się niezbędnym narzędziem w pracy, są źródłem ogromnej ilości danych – od wiadomości e-mail po specjalistyczne aplikacje firmowe.

  Jak łatwo udostępnić dane osobowe?

  Nie każdy wyciek danych to wynik działania złych intencji. W rzeczywistości błędy ludzkie są jednym z głównych sprawców nieautoryzowanego udostępniania informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy przez pomyłkę wysyłamy e-mail z ważnym załącznikiem do osoby, która nigdy nie powinna go zobaczyć. Albo gdy przez nieuwagę udostępniamy wewnętrzny dokument firmowy wszystkim pracownikom, zamiast ograniczonej grupie. Takie zaniedbania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla firmy, jak i dla osób, których dane zostały ujawnione.

  Istnieją mniej oczywiste, ryzykowne sytuacje. Mogą prowadzić do utraty danych. Korzystanie z otwartych sieci Wi-Fi jest ryzykowne. Sieci w kawiarniach czy na lotniskach są wygodne. Jednak niosą ryzyko. Ataki hakerskie, podsłuchy czy próby włamania do naszego urządzenia są znacznie bardziej prawdopodobne w takich miejscach. Nawet jedno nieostrożne połączenie może stać się przyczyną kradzieży cennych informacji.

  Skontaktuj się z nami

  Stając wobec ciągłych wyzwań związanych z ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi, znaleźliśmy odpowiedź w produkcie firmy Wizards – Oblivio. Dla nas to nie tylko zaawansowane narzędzie, ale przede wszystkim gwarant bezpieczeństwa naszych danych. Oblivio doskonale integruje się z wieloma systemami w naszej organizacji, czyniąc proces przetwarzania danych prostszym i bardziej efektywnym.

  W świecie informacja to cenny zasób. Dzięki Oblivio czujemy się bezpieczni. Zapewnia zarządzanie i zabezpieczenie danych. Skala działalności nie ma znaczenia. Oblivio dostarcza odpowiednie narzędzia. Są one dostosowane do naszych potrzeb. Gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa.

  Zamiast nieustannie martwić się o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie oferowane przez firmę Wizards. Dzięki Oblivio mamy pewność, że dane naszych klientów, współpracowników i partnerów są chronione w najlepszy możliwy sposób.

  Witaj w Wizards! Jesteśmy specjalistami od ochrony danych, dostarczając skuteczne narzędzia do wykrywania, anonimizacji i retencji danych osobowych. Nasze usługi zapewniają pełną zgodność z RODO w zakresie ochrony danych osobowych.

  Posiadamy 25-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów do obsługi wrażliwych danych w różnych sektorach, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak big data i uczenie maszynowe. Jako zaangażowani programiści i współwłaściciele firmy, chcemy odciążyć innych specjalistów od wyzwań związanych z przestrzeganiem RODO. Umożliwiając im tym samym skupienie się na ich własnych zadaniach.

  Jeżeli poszukujesz narzędzi do zarządzania danymi osobowymi i wrażliwymi, zapraszamy do kontaktu. Umówmy się na rozmowę. To pierwszy krok, aby Twoja firma mogła uniknąć potencjalnych kar. Skontaktuj się z nami już dziś!

  Poznaj konsekwencje z naruszania RODO

  Nieprzestrzeganie zasad RODO, takich jak niewłaściwe ograniczenie przechowywania danych (retencji) czy niewłaściwa anonimizacja, prowadząc do naruszenia poufności, może prowadzić do sankcji administracyjnych i nałożenia kar finansowych.

  Zgodnie z art. 83 ust. 5 RODO, naruszenia przepisów dotyczących kwestii związanych z zasadami ogólnymi, takimi jak retencja czy minimalizacja, mogą skutkować nałożeniem kary pieniężnej do 20 000 000 EUR, a dla przedsiębiorstw – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W przypadku obu kwot, zastosowanie znajduje ta wyższa.

  Kluczowe aspekty przetwarzania danych to: zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu i minimalizacja danych, ich prawidłowość i bezpieczeństwo, w tym poufność, integralność i dostępność. Niezbędne jest także uwzględnienie praw, jak usuwanie czy kopiowanie danych, oraz odpowiedzialność za przetwarzanie.

  Sprawdź nasze narzędzia

  Wybierając Wizards, chronisz swoją firmę przed potencjalnie ogromnymi kosztami wynikającymi z naruszenia przepisów RODO. Można to zobrazować na przykładzie British Airways, które w 2019 roku zostało ukarane karą w wysokości 204 mln euro za naruszenie danych osobowych. Dzięki naszej współpracy, możesz być pewien bezpieczeństwa swoich finansów, przedsiębiorstwa, pracowników i klientów.

  Z Wizards, zapewnisz zgodność z RODO, ochronisz swoją firmę przed kosztownymi karami związanymi z naruszeniem przepisów i zabezpieczysz nie tylko swoje finanse, ale także firmę, pracowników i klientów.

  Praktyczne zastosowanie naszych narzędzi

  Nasze narzędzia mają realne zastosowanie, które przekłada się na codzienne funkcjonowanie firm. Przedstawiamy poniżej konkretne przykłady.

  Detecto. Firma z sektora telekomunikacji korzystała z zaawansowanego rozwiązania klasy ERP jednego z czołowych dostawców. Podczas audytu, IT musiało zlokalizować miejsca w systemie ERP, w którym przechowywane są dane osobowe. Detecto z Wizards przeskanowało bazy danych systemu i dostarczyło raport z lokalizacjami danych osobowych i finansowych.

  Revelio. W firmie ubezpieczeniowej, mimo zastosowania różnych narzędzi bezpieczeństwa, doszło do wycieku danych klientów i informacji finansowych. Revelio pomogło zidentyfikować ponad 1000 plików zawierających ponad 100 nazwisk klientów wraz z numerami kont bankowych, zgromadzonych w repozytorium SharePoint i na komputerach osobistych.

  Nocturno. Klient korzystał z 20 różnych systemów informatycznych. Dlatego Wizards Nocturno zautomatyzował proces tworzenia środowisk testowych i developerskich, tak, że podczas tworzenia, dane osobowe i wrażliwe były anonimizowane. Co więcej, anonimizacja nie zmienia parametrów jakościowych i ilościowych danych, co pozwoliło na bezpieczne testowanie i rozwój oprogramowania.

  Oblivio. Instytucja publiczna przetwarzała dane swoich pracowników. Oblivio pomogło zidentyfikować, które dane powinny być usunięte zgodnie z przepisami o retencji danych. Narzędzie zadbało również o anonimizację danych pracowników, które powinny być usunięte z systemów kadrowych.

  Chcesz dowiedzieć się więcej o praktycznym zastosowaniu naszych narzędzi? Skontaktuj się z nami na rozmowę. Mamy dziesiątki innych przykładów!

  Modele współpracy

  Zabezpiecz swoją firmę jednym ruchem. Odkryj nasze opcje współpracy i umów rozmowę, aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo.

  Opcje Współpracy:

  Oferujemy opcje jednorazowego użytku lub subskrypcji na okres miesiąca lub roku.

  Znajdź nas na LinkedIn

  Z nami warto!

  Przepisy RODO mogą być trudne do zrozumienia i zastosowania. W Wizards, stawiamy na przystępność i skuteczność. Nasze narzędzia Detecto, Revelio, Nocturno i Oblivio, dostosowane do Twoich potrzeb, zapewniają efektywne zarządzanie danymi osobowymi i pełną zgodność z RODO.

  Nie pozwól na hamowanie rozwoju Twojej firmy przez strach przed RODO. Dlatego też z nami zyskujesz pewność i bezpieczeństwo, co umożliwia Ci skupienie się na tym, co najważniejsze – Twoim biznesie. Tak więc wybierz Wizards, wybierz jedyną słuszną ochronę. Następnie umów się na rozmowę z nami już dziś i zabezpiecz swoją firmę przed konsekwencjami naruszenia RODO.

  Problem przetwarzania i retencji danych osobowych w firmach staje się coraz bardziej skomplikowany, zwłaszcza w kontekście zasad RODO. Na ratunek przychodzi Oblivio – nowoczesny system zarządzania danymi osobowymi.

  Zarządzanie danymi osobowymi to proces obsługi informacji, które mogą zidentyfikować osobę. Systemy takie jak Oblivio nie tylko gromadzą te dane, ale także przetwarzają, zabezpieczają i usuwają je zgodnie z wymogami prawnymi, takimi jak RODO. Dzięki temu osoby, których dane dotyczą, mogą na bieżąco aktualizować swoje informacje.

  Opis systemu

  Oblivio to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi, które oferuje wiele funkcji ułatwiających ten proces. Współpracuje także z Detecto, które pomaga szybko wyszukać wrażliwe dane. Wrażliwe dane czyli informacje o szczególnym znaczeniu, takie jak dane zdrowotne, biometryczne, orientacja seksualna czy przekonania religijne. Ze względu na ich delikatny charakter, wymagają szczególnej ochrony. Przetwarzanie tych danych jest surowo regulowane i często wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

  Oblivio – twój partner w zarządzaniu danymi osobowymi.

  Oblivio to narzędzie przeznaczone dla każdego. Od firm finansowych, przez ochronę zdrowia, aż po edukację i handel. Każda firma, która przetwarza jakiekolwiek dane osobowe, może skorzystać z naszego produktu. System ten jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które są świadome wyzwań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ale jeszcze nie mają wypracowanego rozwiązania.

  Proces wdrożenia

  Wdrożenie Oblivio to proces oparty na trzech krokach: identyfikacji danych osobowych, analizie danych oraz ustalaniu reguł retencji. Cały proces nadzoruje nasz zespół, który pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania dla firmy. Dzięki temu firma oszczędza czas, a zarazem zyskuje pewność, że wszystko jest zgodne z prawem.

  Zarządzania danymi osobowymi
  Photo by Alvaro Reyes on Unsplash

  Odkryj pięć niesamowitych korzyści

  Oblivio to gwarancja korzyści. Przede wszystkim minimalizuje ryzyko związane z RODO. Dodatkowo, pozwala na kompleksowe zarządzanie danymi osobowymi. Nie tylko dostarcza raporty umożliwiające śledzenie działań, ale także rejestruje wszystkie operacje, co zapewnia pełną rozliczalność. System oferuje też automatyzację. Na koniec, warto wspomnieć, że zapewniamy wsparcie wdrożeniowe.

  Zrób ten pierwszy krok

  Nasz system pomaga firmom uniknąć nie tylko problemów związanych z przetwarzaniem danych, ale także ryzyka naruszenia RODO. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

  Ochrona danych staje się absolutnym priorytetem. Anonimizacja – proces chroniący prywatność osób, których dane przechowujemy – staje się niezbędna. W tym kontekście przedstawiamy narzędzie Nocturno, które umożliwia efektywną anonimizację danych.

  Wiodące narzędzie do anonimizacji danych

  Nocturno, to zaawansowane narzędzie do anonimizacji. Wykorzystuje rozszerzone słowniki i generatory, zachowując charakterystykę bazy danych. Anonimizuje różne systemy na raz, utrzymując spójność danych. Obsługuje równoległe przetwarzanie i cache, a także anonimizuje dane osobowe i inne wrażliwe dane, np. finansowe.

  Dla kogo jest Nocturno?

  Nocturno jest idealne dla zespołów, które planują anonimizować dane. Obejmuje to zespoły tworzące, rozwijające i utrzymujące systemy z wrażliwymi danymi. Jest również użyteczne dla procesu testowania oprogramowania i przekazywania zanonimizowanych raportów do innych systemów. Nocturno integruje się z naszym innym produktem – Detecto, który pomaga łatwo znaleźć wrażliwe dane.

  Jak działa Nocturno?

  Nocturno pozwala zadeklarować reguły dla wartości do anonimizacji i zawiera wbudowane generatory najczęściej występujących typów danych. Bierze pod uwagę złożoność nowoczesnych systemów informatycznych, co pozwala na dostosowanie do struktury bazy danych. Zapewnia spójność zanonimizowanych danych między różnymi bazami danych. Obsługuje wiele typów baz danych i generuje dane w różnych językach.

  Kluczowe funkcje Nocturno

  Nocturno deklaruje reguły dla wartości podlegających anonimizacji. Generuje najczęściej występujące typy danych. Dostosowuje się do złożoności nowoczesnych systemów informatycznych, dopasowując się do struktury bazy danych. Zapewnia spójność zanonimizowanych danych w różnych bazach danych. Obsługuje wiele typów bazy danych (MySQL, DB2, SQL Server, Oracle, PostgreSQL). Generuje różne typy danych, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres. Generuje dane w różnych językach.

  Proces anonimizacji danych

  Pierwszym krokiem do przygotowania firmy do wdrożenia Nocturno jest zrozumienie, jakie dane są przechowywane i gdzie. Trzeba przeprowadzić audyt wszystkich systemów i baz danych, aby zidentyfikować, które dane są wrażliwe i wymagają anonimizacji.

  Następnie warto zidentyfikować wszystkie zespoły, które będą korzystać z Nocturno. Wszystkim tym zespołom powinno się przekazać informacje o nowym narzędziu i zapewnić odpowiednie szkolenia.

  Przyda się także przygotować plan testów. Wreszcie, firma powinna być gotowa na wprowadzenie zmian w swoich systemach.

  Anonimizacja danych
  Photo by Michael Rosner-Hyman on Unsplash

  Korzyści z Nocturno

  Jakość: Znacząco, anonimizacja nie wpływa na jakość danych, co nie tylko pomaga, ale wręcz gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości procesów developmentu i testów.

  Automatyzacja: Interesującym aspektem jest to, że Nocturno jest kompatybilne z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins, co pozwala na skuteczną automatyzację procesu anonimizacji.

  Wydajność: Dzięki niezwykle wysokiej wydajności Nocturno, proces anonimizacji odbywa się tak sprawnie, że staje się prawie niewidoczny dla funkcjonowania organizacji.

  Wsparcie testów: Co więcej, anonimizacja danych umożliwia testowanie oprogramowania bez konieczności operowania na rzeczywistych danych osobowych.

  Bezpieczeństwo: Innym istotnym atutem jest to, że Nocturno pozwala na efektywne ograniczenie dostępu do danych produkcyjnych, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

  Wygoda: Na koniec, dzięki automatycznej anonimizacji, możliwe staje się łatwe odtworzenie bazy danych do jej poprzedniej wersji, co jest niezwykle wygodne w codziennym funkcjonowaniu.

  Integracja z Detecto

  Nocturno integruje się z Detecto, narzędziem pomagającym w łatwym wyszukiwaniu wrażliwych danych w różnych systemach i bazach danych.

  Anonimizacja danych z Nocturno

  Anonimizacja danych jest kluczowa w dzisiejszym cyfrowym świecie. Nocturno umożliwia efektywne i bezpieczne anonimizowanie danych, chroniąc prywatność użytkowników i zgodność z prawem. Choć wymaga to pewnego wysiłku i czasu, korzyści z anonimizacji danych są znaczne. W erze cyfrowej, gdzie prywatność danych jest kluczowa, Nocturno oferuje niezawodne i efektywne rozwiązanie do anonimizacji danych.

  RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijnego aktu prawnego, który reguluje ochronę prywatności i przetwarzanie danych osobowych w Europie. Wprowadzono to rozporządzenie 25 maja 2018 roku, które zastąpiło poprzednią dyrektywę o ochronie danych osobowych.

  RODO nakłada na firmy i organizacje obowiązek przestrzegania szeregu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym zbierania, przetwarzania, przechowywania i usuwania tych informacji. Celem RODO jest zapewnienie ochrony prywatności i uniknięcie nadużyć w stosunku do danych osobowych.

  Naruszenie tych przepisów może skutkować poważnymi sankcjami nie tylko reputacyjnymi ale i drakońskimi karami finansowymi. Warto również pamiętać, że każda firma lub organizacja, która przetwarza dane osobowe w Unii Europejskiej musi przestrzegać RODO.

  Jaki szereg przepisów nakłada RODO na firmy?

  RODO wymaga od firm i organizacji, które przetwarzają dane osobowe, aby poinformowały zainteresowane osoby o celach przetwarzania tych danych oraz o prawach jakie im przysługują. Osoby te mają również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usuwania i przenoszenia. RODO nakłada na firmy i organizacje szereg przepisów, których przestrzeganie jest obowiązkowe.

  Firma musi również prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W tym rejestry czynności przetwarzania oraz ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych. Dodatkowo, musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD). Odpowiedzialny on będzie za monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i kontakt z organem nadzorczym.

  Jakie są kary za złamianie RODO?
  źródło zdjecia: https://unsplash.com/

  Jakie są kary za złamanie RODO?

  RODO przewiduje wysokie kary finansowe za naruszenie przepisów. Wysokość kar zależy od rodzaju naruszenia i okoliczności sprawy. Można ukarać firmę lub organizację za m.in.:

  Największe kary nałożone za złamanie RODO

  W 2019 roku francuski organ nadzorczy nałożył na Google karę w wysokości 50 milionów euro za naruszenie zasad RODO. Firma nie dostarczała wystarczających informacji na temat sposobu przetwarzania danych oraz nie uzyskiwała odpowiedniego zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

  W 2020 roku brytyjski organ nadzorczy nałożył na British Airways karę w wysokości 183 milionów funtów za naruszenie RODO. Firma nie zabezpieczyła odpowiednio swojej strony internetowej, co umożliwiło cyberatak i wyciek danych osobowych klientów.

  W 2021 roku niemiecki organ nadzorczy nałożył na H&M karę w wysokości 35,3 milionów euro za naruszenie prywatności pracowników. Firma zbierała i przetwarzała nielegalnie dane osobowe swoich pracowników w celu monitorowania ich życia prywatnego i życia rodzinnego.

  Sprawdź nasze produkty i ochroń swoją firmę

  Wdrażając Nocturo, Oblivio i Detecto – zwiększysz bezpieczeństwo wrażliwych danych w swojej organizacji oraz zgodność RODO.

  Detecto: Narzędzie do wykrywania danych osobowych oraz wrażliwych w bazach danych,

  Nocturno: Narzędzie do anonimizacji danych osobowych w systemach informatycznych,

  Oblivio: System do retencji danych osobowych i zarządzania danymi osobowymi w organizacji.

  Skontaktuj się z nami, a zabezpieczymy Twoją firmę przed niepożądanymI karami finansowymi. Nasze produkty spełniają wszystkie zasady nakładane przez RODO.

  Co muszę zrobić, aby moja firma przestrzegała przepisów RODO?

  Aby wdrożyć przepisy RODO w firmie, musisz przede wszystkim:

  1. Określić cele przetwarzania danych osobowych: musisz określić, w jaki sposób będziesz przetwarzał dane osobowe i jakie cele będą tym kierować.
  2. Zidentyfikować podstawę prawą przetwarzania danych osobowych: musisz określić, jakie przepisy prawa umożliwiają przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie.
  3. Przygotować politykę prywatności i informować o niej klientów: musisz przygotować politykę prywatności. Która określa, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane. Kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie, jakie są prawa klientów związane z ich danymi osobowymi, itp. Następnie musisz upewnić się, że klienci są informowani o polityce prywatności przed udostępnieniem swoich danych osobowych.
  4. Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych: musisz zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Musisz wykorzystać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, regularne tworzenie kopii zapasowych, autoryzacja dostępu, itp.
  5. Wdrożyć procedury przetwarzania danych osobowych: musisz wprowadzić procedury przetwarzania danych osobowych, które będą przestrzegać przepisów RODO. Określić, jakie kroki należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
  6. Szkolić pracowników: musisz przeszkolić pracowników na temat przepisów RODO i wdrożonych procedur przetwarzania danych osobowych.

  Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów RODO to proces ciągły i wymaga stałego monitorowania i aktualizacji procedur.