Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Polityka Prywatności

  WPROWADZENIE

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego www.wizards.io (dalej: Serwis) należącego do Wizards Sp. z o.o. (dalej: Wizards lub Administrator). Za Użytkownika uznajemy każdą osobę odwiedzającą Serwis oraz każdą osobę kontaktującą się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Serwis może zawierać linki do stron zewnętrznych. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Wizards nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

  Administrator wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem, czy nieuprawnioną modyfikacją. Fundamentem systemu dbałości o prywatność Użytkowników są strategie, polityki i inne wewnętrzne regulaminy Administratora. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do osób działających z upoważnienia Administratora.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż, Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w związku z wysyłaniem informacji zwrotnych oraz zamówionych ofert jest Wizards Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul E. Tyszkiewicza 21 (tel.: +48 663 855 513). Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wizards.

  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA:

  Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

  1. przesyłania Użytkownikom Serwisu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji lub odpowiedzi na zadane pytanie, lub prośbę o ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
  2. marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – informowania o swojej działalności,
  3. archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z czynnościami Administratora lub Użytkownika oraz obrony przed roszczeniami.

  PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO (ROZDZIAŁ 3 RODO)

  Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli tak, jest uprawniona do uzyskania dostępu do informacji na temat celu przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, źródle danych, okresie przechowywania danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu itp. a także uzyskania kopii danych.
  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  3. Prawo do usunięcia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, w przypadkach określonych w art. 17 RODO.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli kwestionuje prawidłowość danych, lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu stwierdzenia, czy nadrzędne są prawa po stronie Administratora, czy osoby, której dane dotyczą).
  5. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi w celu przesłania tych danych innemu Administratorowi.
  6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowym na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

  Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  Realizacja praw osób, których dane dotyczą następuje na wniosek przesłany przez Użytkownika na adres rodo@wizards.io lub dostarczony do siedziby Administratora. Wizards rozpatrzy przesłany wniosek i prześle odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo poinformować Użytkownika o konieczności przedłużenia wyżej wymienionego terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania, lub liczbę żądań.

  Jeżeli Wizards stwierdzi, że nie ma podstaw do uwzględnienia zgłoszonego żądania, powiadomi osobę zgłaszającą żądanie o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania. W takiej sytuacji Administrator poinformuje również o przyczynie niepodjęcia działań, możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  W ramach praw wynikających z RODO Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  OKRES PRZETWARZANIA

  Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy przez okres 3 lat od przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy. W przypadku, gdy Administrator przesłał ofertę na wyraźne życzenie Użytkownika, a skutkiem tych czynności jest zawarcie umowy pomiędzy Wizards a Użytkownikiem – 5 lat.

  AKTUALIZACJE

  Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Użytkownik będzie mógł poprzez zapoznać się wówczas z nową treścią polityki na stronie internetowej www.wizards.io.

  POLITYKA PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

  Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Administratora w celu:

  1. Optymalizacji korzystania z funkcji serwisu – pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Wykorzystywane pliki cookies nie pozwalają na identyfikację innych danych osobowych Użytkownika. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Serwisie:

  • standardowy plik cookie sesji tworzony przez WordPressa
  • plik cookie z informacją o akceptacji plików cookies
  • plik cookie z informacją o wyborze języka strony
  • pliki cookie Google Analytics

  Wszystkie informacje zawarte w logach systemowych (IP) są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w sprawach związanych z analizą naruszeń zasad bezpieczeństwa.