Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • W odpowiedzi na wzrastające wyzwania cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), kluczowy element cyfrowego pakietu finansowego UE. Ten przełomowy akt prawny ma na celu wzmocnienie cyfrowej odporności europejskiego rynku finansowego, szczególnie w obliczu zagrożeń w zakresie informacji i technologii komunikacyjnej (ICT)​​.

  DORA. Zarządzanie ryzykiem ICT

  Rozporządzenie DORA podkreśla odpowiedzialność organów zarządzających instytucji finansowych za zapewnienie cyfrowej odporności operacyjnej. Wymaga od nich ustanowienia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem ICT, które umożliwiają identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka związanego z ICT. DORA wymusza na firmach finansowych przestrzeganie rygorystycznych standardów, aby zapewnić odporność ich systemów informatycznych na zakłócenia i cyberataki​​.

  Aspekty prawne i dostawcy usług ICT

  DORA wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące umów z dostawcami usług ICT trzeciej strony. Finansowe instytucje muszą teraz dokładnie oceniać ryzyko związane z tymi dostawcami. Obejmuje to klasyfikację umów, ustalanie celów, analizę luk i naprawianie braków. Regulacje te zmieniają też podejście firm do odpowiedzialności i ryzyka w ICT, w tym potrzebę przeglądu i dostosowania ubezpieczeń.

  Raportowanie incydentów ICT

  DORA standaryzuje obowiązki raportowania poważnych incydentów ICT w sektorze finansowym UE. Celem jest nie tylko ulepszenie reakcji na takie incydenty, ale także zapewnienie skutecznej współpracy między krajowymi i europejskimi organami. DORA wprowadza jednolite procedury monitorowania, klasyfikacji i raportowania incydentów ICT do odpowiednich organów, co jest kluczowe dla szybkiego reagowania i minimalizacji skutków cyberataków​​.

  DORA

  Środki ochrony i zapobiegania

  Rozporządzenie DORA zobowiązuje instytucje finansowe do szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia w systemach ICT. Nakłada ono wymogi na procesy i systemy, by chronić przed cyberatakami i minimalizować straty danych. Wymaga automatycznej izolacji sieci podczas ataków, szybkiego przywracania normalnej działalności oraz ograniczania awarii systemów.

  Zwiększone zaangażowanie nadzorcze

  Po wejściu w życie DORA, krajowe i unijne organy nadzorcze otrzymują nowe uprawnienia w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej. Oznacza to zwiększone wymagania dla firm w zakresie oceny i zwiększania ich zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami operacyjnymi. Nadzór ten ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z nowymi przepisami, ale również poprawę zdolności firm do oceny i wzmacniania ich odporności operacyjnej​​.

  Potrzeby inwestycyjne i rozwojowe

  Nowe wymogi DORA będą wymagać dużych inwestycji w zarządzanie, ryzyko i zgodność, zwłaszcza w obszarach ICT, Cyber i TPRM. Firmy muszą analizować luki, aby wykryć braki w zdolnościach, zasobach i wiedzy specjalistycznej. Mają 24 miesiące na wprowadzenie poprawek. To wyzwanie wymaga od nich szybkiej adaptacji i rozwijania nowych umiejętności, aby sprostać zmieniającym się wymogom regulacyjnym.

  Podsumowanie

  Rozporządzenie DORA to kluczowy krok w zwiększaniu odporności sektora finansowego UE na ryzyko cyfrowe. Wymaga ono nowych inwestycji i zaangażowania na różnych szczeblach zarządzania. Ma potencjał stać się wzorem ochrony przed cyberzagrożeniami dla innych regionów. Wyzwaniem jest jednak ciągła aktualizacja w obliczu zmieniającego się środowiska cybernetycznego.

  W dzisiejszych czasach technologia informacyjna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania sektora finansowego. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA, które ma na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym.

  Dlaczego DORA? Kogo dotyczy rozporządzenie?

  Wprowadzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) jest konieczne, aby sprostać dynamicznie rosnącym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  Sektor finansowy, będący sercem gospodarki każdego kraju, musi być wyjątkowo odporny na ataki i zagrożenia. DORA jest próbą zharmonizowania i zwiększenia standardów bezpieczeństwa ICT w sektorze finansowym Unii Europejskiej.

  Podstawowym celem DORA jest objęcie regulacjami nie tylko bezpośrednich podmiotów finansowych, ale także dostawców kluczowych usług ICT. Współczesne instytucje finansowe polegają na zewnętrznych dostawcach technologii, którzy często mają dostęp do wrażliwych danych i systemów. Z tego powodu jest kluczowe, aby dostawcy ci byli odpowiednio monitorowani i regulowani, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo całego ekosystemu finansowego.

  Główne założenia DORA

  Rozporządzenie koncentruje się na czterech filarach, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności sektora finansowego:

  Rozporządzenie DORA
  Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

  Proces wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT

  DORA daje Europejskim Urzędom Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) uprawnienia do wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT. Ta innowacyjna procedura ma na celu identyfikację tych dostawców, którzy mają największy wpływ na stabilność sektora finansowego.

  Kary i opłaty nadzorcze

  Jak każdy mechanizm regulacyjny, DORA przewiduje system kar dla tych, którzy nie przestrzegają jego postanowień. Kary finansowe są istotnym narzędziem, które zachęca do przestrzegania przepisów i podnosi poziom bezpieczeństwa w sektorze.

  Czy DORA jest odpowiedzią na współczesne wyzwania?

  Chociaż DORA jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kluczem do jego skuteczności będzie jego adaptacyjność. Technologia i zagrożenia cybernetyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie, a regulacje muszą nadążać za tymi zmianami.

  DORA reprezentuje ważne przesunięcie w podejściu do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym w UE. Jednak prawdziwy test dla DORA będzie polegał na jego zdolności do adaptacji i reagowania na nowe wyzwania w środowisku, które jest z natury dynamiczne.